Продуктова сертификация

БУЛАКВА Стандарт ЕООД е дружество, което извършва ежегоден контрол на качеството на строителните материали чрез физически проверки в акредитирани лаборатории и доказване съответствието им с продуктовите стандарти.

Сертифициране
със „Знак за качество“

Задължително
сертифициране

За БУЛАКВА Стандарт

БУЛАКВА Стандарт е акредитиранo и упълномощенo от МРРБ дружество за сертификация на строителни продукти, собственост на Сдружение „Българска асоциация по водите – БАВ“. Създадено е с цел ограничаване на използването на некачествени продукти при изпълнението на инфраструктурни проекти в отрасъл ВиК в страната, за да се гарантира надеждността им в техния експлоатационен срок на годност и следователно да се намалят бъдещите аварии по мрежата.

Екип

БУЛАКВА Стандарт разполага с компетентен ръководен, експертен и административен персонал, който притежава знания и умения за оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно международни стандарти, в това число и инженери с опит в проектирането и изпълнението на големи инфраструктурни обекти и в експлоатацията на ВиК мрежи и системи.

Акредитация от БСА

БУЛАКВА Стандарт притежава Сертификат за акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (ИА БСА) с регистрационен № 7 ОСП/ 22.12.2023г.  съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги“ за осъществяване на доброволна сертификация „Знак за качество на БАВ“.

Разрешение за ЛОС

БУЛАКВА Стандарт е оценено от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с издадено Разрешение за Лице за оценка на съответствието (ЛОС) № РОССП 23 от 17.01.2020г. съгласно националните изисквания, определени в Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).

История на БУЛАКВА Стандарт

БУЛАКВА Стандарт е приемник на дейността на Българска асоциация по водите „Знак за качество на БАВ“, стартирала през 2013 година. Натрупаният от екипа опит се изразява в над 700 пълни изпитвания на различни ВиК материали, като в това число влизат продукти като полимерни тръби (РЕ- полиетилен, РР- полипропилен, GRP- стъклопласт), стъклокерамични тръби, чугунени тръби, както и полимерни ревизионни шахти (PE, PP), на чуждестранни и български производители.  По сигнал и в партньорство със заинтересовани страни, в лицето на строителни компании, ВиК оператори и общини, на база на изграденото доверие в компетентността на нашите експерти, са осъществявани многократни изпитвания.

Нашата експертиза

Доверете се на експертния ни екип, чиито принципи са равнопоставеност на клиентите, откритост, единен подход при изпълнение на заявките и увеличаване на добавената стойност на доброволната сертификация със „Знак за качество на БАВ“ и на задължителната сертифицкация по утвърдени процедури от МРРБ.

Постигнато до момента

null

40+

сертифицирани продукти
null

40+

доверени партньори
null

700+

проведени изпитвания
null

40+

доволни клиенти

Сертифицирайте се още днес

Станете част от производителите, доказали високото качество на своите материали.

Етапи на процеса по сертификация

 • null

  Заявление

 • null

  Преглед на заявлението и сключване на договор

 • null

  Одит и оценяване

 • null

  Решение за сертификация

 • null

  Издаване на сертификат

 • null

  Надзор

Партньори и клиенти