Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

Моля имайте предвид, че представените по-долу таблици имат информационен характер, поради честите изменения в статуса на различните продукти, сертифицирани със Знак за качество на БАВ. За точна и актуална информация, моля, свържете се с нас.

1. Стъклокерамични тръбни канализационни системи, произведени от Steinzeug-Keramo N.V.

АсортиментНоминални
диаметри
МатериалВид на връзкатаКлас на натоварванеСтатусСертификати
1.ТръбаDN < 200 mm Vitrified Clay PipeСистема FНормаленВалиденСертификат
2.Тръба200 ≤ DN < 600 mmVitrified Clay PipeСистема CНормаленВалиденСертификат
3.Тръба600 ≤ DNVitrified Clay PipeСистема CНормаленВалиденСертификат

Съгласно стандарти БДС EN 295-1:2013 и БДС EN 295-2:2013