1. Заявление може да подадете след запитване към нас. Документът съдържа следната информация за попълване:

 

 • Вписвате вашата организация – производител/ търговски представител – наименование, адрес на местоположенията, правен статут и др.
 • Избирате сертификационна схема – сертификация на съответствието на строителни продукти съгласно националните изисквания (утвърдени процедури на МРРБ) и НУРВСПСРБ – схема В
 • Заявявате обхвата на сертификация – строителния продукт/ група продукти и тяхното предназначение (заповед на министъра, наименование, стандарт, номинални размери, работно налягане, напречна коравина, покрития, специфични характеристики)
 • Подписвате Декларация за истинността на представените данни
 • Въвеждате информация за технически процеси/ дейности в производството, човешки и технически ресурси
 • Изпращате ни по електронен път сертификат за система за управление на качеството по ISO 9001 (ако имате наличен), като можете да приложите и други сертификати/ удостоверения/ одобрения

2. Преглед на заявлението и сключване на договор

 

 • Проверяваме за пълнота заявлението, заедно с придружаващите го документи
 • Връщаме обратна връзка по телефон или и-мейл за допълнителна информация (когато е необходимо)
 • Изпращаме ви ценова оферта
 • Финален етап – Договор за сертифициране, след чието подписване стартират процесите по сертификация

Срок: 5-10 работни дни.

3. Одит и оценяване

 

 • Назначаваме екип за одит от експерти в областта (одитори/ технически експерти)
 • Планираме и съгласуваме с вас първоначален одит в производствената ви база/-и – посещение на място

Срок: 40 работни дни.

 • Осъществяваме одит на производството, като същевременно маркираме пробни тела за изпитване от заявения от вас обхват за сертификация, за определяне на типа на продукта
 • Провеждаме изпитвания на база на утвърдени работни процедури от министъра на регионалното развитие и благоустройството в акредитирани лаборатории (наши външни изпълнители)
 • Подготвяме и ви предоставяме протоколи от изпитване и доклади от оценяване

Срок: 50 работни дни.

4. Решение за сертификация

 

 • Правим преглед на всички документи от вашето досие
 • Решението за сертификация се издава от Ръководителя на Лицето за оценка на съответствието

Срок: 55 работни дни след одита на производството.

5. Издаване на сертификат

 

 • След решението на Ръководителя
 • В сертификата са описани стандартите, по които се оценява съответствието, заедно с продуктовите групи
 • Предоставяме ви оригинален сертификат за съответствие на английски и български език
 • Изпращаме ви го в срок до 10 работни дни

Срок: 2-4 месеца след стартиране на процедурата по сертификация

6. Надзор

 

 • Извършваме го по утвърдена програма – веднъж годишно
 • Документална оценка на производствения контрол
 • Контролни изпитвания на пробни тела в акредитирани лаборатории
 • Доклади, оценки, решение
 • Ежегодно потвърждаване на валидността на сертификата

Срок: 3 години от издаване на сертификата