БУЛАКВА Стандарт е оправомощено дружество за тази цел с издадено Разрешение от МРРБ № РОССП 23 от 17.01.2020г. Задължителната сертификация на територията на Република България представлява оценяване на съответствието на строителни продукти съгласно националните изисквания, на база Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и определени в придружаващите заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тя се извършва от Лица за оценка на съответствието (ЛОС).

Строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти (CE маркировка) и не е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), се оценяват за съответствие с националните изисквания.

 

БУЛАКВА Стандарт като ЛОС извършва следното:

  • провеждаме процедури за сертификация на съответствието на строителните продукти с националните изисквания
  • издаваме сертификат за съответствие въз основа на протоколи от изпитване и първоначално оценяване
  • правим ежегодна оценка на производствения контрол, упражняван от производителя, за осигуряване постоянството на характеристиките на строителния продукт