Какво представлява?

Процедурата за доброволна сертификация със „Знак за качество на БАВ“, осъществявана от БУЛАКВА Стандарт, е акредитирана като схема за сертификация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА). Чрез Многостранното споразумение за взаимно признаване на резултатите на Европейската организация за акредитация (EA MLA), дружеството може да упражнява дейността си на европейско ниво. По същество доброволната сертификация представлява проверка от трета независима страна на качеството и на съответствието на произведените продукти с международните утвърдени продуктови стандарти:

  • по-голяма честота на изпитване
  • по-големи изисквания по част от стандартите за „Оценка на съответствието“
  • по-висока сигурност за качеството
  • признат документ в Европа

Доказан чрез наша експертиза, опит и широк кръг от познания в продуктовата сертификация, производителят има основание да декларира пред строители и Възложители на проекти, своя утвърден производствен контрол.

Тази добра практика е утвърдена на международно ниво, предимно в страните от Западна Европа, като методиките са взаимствани от големи организации като KIWA, AENOR, GRIS, OVGW, DVGW. Нашите процедури по доброволна сертификация за създадени и въведени в действие на тяхна основа. На европейско ниво все повече се акцентира върху независимия контрол на материалите, влагани в строежи и инфраструктура, за да се гарантира техния дълъг експлоатационен срок.

Целта ни е да създадем по-висока степен на сигурност на българския пазар във всички заинтересовани страни, благодарение на:

  • Експерти с дългогодишен опит в сферата
  • Постоянен физически контрол на материалите, без предупреждение!
  • Изпитвания в независими акредитирани лаборатории

По тази причина са създадени обща и работни процедури по доброволна сертификация на базата на утвърдена Схема „5“ за сертификация на продукти съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17067:2013 „Оценяване на съответствието. Основни принципи на сертификацията на продукти и указания за схеми за сертификация на продукти“, както и съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012 „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги“. Доказвайки нашата експертиза съгласно европейските наредби и норми, ние гарантираме предоставената специализирана оценка и сертификат за качество.